Jaarvergadering en Teeravond – 21 Januari 2023

Gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout

 

Op zaterdag 21 Januari 2023 heeft het Gilde weer haar traditie in ere gehouden door  stil te staan bij de patroonheilige St. Antonius Abt. Deze dag is officieel op 17 Januari maar het gilde gaat altijd de zaterdag het dichts bij deze datum hun jaarvergadering en teeravond plannen.

De middag startte rond de klok van 2 uur en er werd eerst genoten van een bakje koffie met een lekker stukje gebak. Nadien hebben de leden plaatsgenomen in de vergaderruimte van Wijkhuis de Geseldonk. Na de opening zijn we begonnen met de uitreiking van de gildepluim. Deze word elk jaar uitgereikt aan een gildebroeder of zuster die er dat jaar bovenmatig opviel vanuit de oogpunt van het bestuur. De pluim ging dit jaar naar onze Kapitein Bert van de Laar. Een Gildebroeder die we hebben zien groeien in zijn functie, maar ook iemand die gildetrots uitdraagt en waar iedereen op kan rekenen bij gildeactiviteiten. Na het uitreiken van de pluim werden het secretarieel jaarverslag en de financiële stukken gepresenteerd aan de leden.

Na een korte pauze was het tijd voor de bestuursverkiezingen. Dekenschatbewaarder Elma Janssen en Dekenschrijver Berry Smits waren aftredend en niet herkiesbaar. Wij hebben beide personen heel hartelijk bedankt voor hun taak binnen het bestuur en nog belangrijker voor de inzet van ons gilde. In het bijzonder hebben wij Dekenschrijven Berry Smits menen te verblijden door hem tot  lid van verdienste te benoemen. Waar hij ruim 16 jaar in het bestuur heeft deelgenomen als dekenschrijver, meer dan 200 notulen heeft opgemaakt, zorgde voor de attributen, is deze benoeming zeer verdiend. Om dit te bekrachtigen is een mooie oorkonde overhandigd met een bijbehorende onderscheiding.

Daarnaast is ook het vijftallig bestuur weer voltallig aangesteld. Deken Stefan Vogels en Koning/Deken Jelco Beekers waren aftredend en herkiesbaar en zijn voor een periode van twee jaar weer aangenomen bij het bestuur. Nieuw toegetreden tot het bestuur zijn Gildeheer Anton van Lieshout, en Gildebroeder Ronnie Schuurman. Zo bouwen we met deze personen verder aan de toekomst van ons gilde.

Over de toekomst gesproken, het bestuur heeft samen met de leden de toekomstvisie voor 2023-2025 vastgesteld. Hierin zijn besproken o.a. een stukje ledenwerving, uitstraling gildeterrein, aantrekkelijke schietactiviteiten en een nieuwe accommodatie. Kortom genoeg om mee aan de slag te gaan en het gehele gilde bouwt aan de toekomst en weet uit te stralen dat ’t Gilde leeft op het Hout!

Na een vruchtbare vergadering hebben de leden kunnen genieten van een culinair buffet waarna werd opgesteld in optocht richting de Luciakerk voor het bijwonen van de heilige mis.

Na de heilige mis is de Teeravond van start gegaan waarbij verbroedering onder de gildeleden samen met de partners bovenaan staat. Er werd geproost op een mooi jaar en op een mooie toekomst !

Gilde Sint Antonius Abt